• đầu tiên ta vào link này
và cho phép ChainList kết nối với ví Metamask — sau đó trên site ChainList lúc này sẽ hiện lên tên mạng Mumbai Testnet,lúc này ta sẽ chỉ việc bấm vào và cho nó kết nối và tự động thêm mạng Mumbai Testnet vào ví Metamask là xong.
**Mục đích chính của mạng Mumbai Testnet này là giúp ta có thể test trước các hợp đồng thông minh Solidity (Smart Contract) ví dụ là file testdemo.sol (đuôi file Solidity bắt buộc  .sol)chạy được thành công trên mạng test trước rồi sau đó ta mới có thể chạy trên mạng Polygon chính thức(Polygon Mainnet).
**Lưu ý rằng với cách này ra thì mạng Polygon Mumbai Testnet này khi bạn thêm mạng bằng cách thủ công sẽ không bao giờ thêm được.