Tool hack được cho cả Linux và Android

vào Terminal ta gõ theo như sau:

#apt-get cài đặt python3

#apt-get cài đặt git

#git bản sao https://github.com/AngelSecurityTeam/Cam-Hackers

#ls         (xem có file   Cam-Hackers     hay không)

#cd Cam-Hackers

#ls         y             >>>> Vào Tools ra logo

 

>>>Nó sẽ hiện ra 90 quốc gia,và ta muốn xem của quốc gia nào thì bấm số của quốc gia đó

>>Sau khi chọn số quốc gia thì ta sẽ nhận được link của những Cam mà đã bị hack,sau đó ta copy lấy link đó và dán vào trình duyệt là có thể xem được Cam đó rồi.

 

Code Verify: 9yikrt2